Jdi na obsah Jdi na menu
 


1300-1550

3. 5. 2012
 • 1300 – První zmínka o osídlení. Osada Konradsgrünn je zmiňována v souvislosti s osídlovacím úsilím kláštera v Teplé. Zmiňován je železný hamr na soutoku potoků v místě dnešního kruhového objezdu. Dále je zmiňována osada Hanau (Hagenau) směrem k dnešní Suché a hrádek Braunstein na místě dnešního Dívčího skoku.
 • 1510 – První zmínka o těžbě stříbra v Jáchymově. Havíři Kašpar Bach z Geyeru, Oesser z Ostrova řečený Starý za účasti horního písaře razí Štolu všech svatých. Tato byla později známa jako Nálezná, pro bohatství výnosů. Po dvou jáchymovských látrech narazili na stříbrnou žílu Fundgrübner. Jedno jáchymovské látro = 1,917 metru.
 • 1516 - Štěpán Šlik, Jan Pluh z Rabštejna, Wolf ze Schönbergu, Hans Thumshirn z Annabergu, hrabě Alexander Leissnik a Heinrich von Könneritz zakládají těžební bratrstvo a poblíž zaniklé osady Konradsgrünn zakládají nové sídlo – Thal (Údolí). Prvních 105 obyvatel a v pěti šachtách pracuje 22 horníků.
 • 1517 – Objeveny stříbrné žíly Svatý Ondřej, Geyer a Svatá Trojice. Na Ondřejské žíle na Schöttenbergu postaven Göpel – žentourový těžní stroj. Ten je dnes v původním dochovaném stavu vystavován v Muzeu stříbra v Kutné Hoře. Založena Lindackerova stříbrná huť – jedna z největších hutí ve své době. Ve 47 šachtách pracuje 211 horníků.
 • 1518 – Šlikové v Lipsku nechávají tisknout Jáchymovský horní řád o 106 článcích. Poprvé na světě je v něm zohledněn pracovní úraz. Později byl rozšířen jako Jáchymovské horní právo i na Příbramsko. V domě dědiců Hanze Weitzelmanna byla založena škola a ve městě pivovar. Město od Štěpána Šlika kupuje masný krám a lázeň. Objevena žíla Geschieber zvaná Stella (Hvězda). Započata ražba dědičné štoly sv. Barbora - koncem šestnáctého století největší důlní dílo v Evropě. Její dnešní délka je 7668 metrů a se započítanými překopy 11,5 km.
 • 1519 – Založena Latinská škola. Perkmistrem se 12. srpna stává Wolf Sturtz z Annabergu. Ten posléze věnoval svůj dům pro zřízení špitálu. Na jeden kamenný dům připadá 10 obyvatel. Ve 228 dolech pracuje 1026 horníků.
 • 1520 – 6. ledna král Ludvík Jagello na žádost Šliků povyšuje osadu na město Údolí svatého Jáchyma. Při té příležitosti rozšiřuje městu jeho práva. Uděluje - právo řemesel, obchodu, várky a sladu, právo uspořádat dva výroční trhy, pravidelný sobotní trh, užívat červenou pečeť a erb. Na Brottmarktu je postavena první radnice. Započato s ražbou dědičné štoly Sv. Daniel.

Na základě souhlasu Zemského sněmu získávají Šlikové od panovníka i mincovní právo. Smí použít 2/3 stříbra na ražbu Tolarů a 1/3 na ražbu Pražských grošů (na rubu štítek se šlikovským erbem).  V mincovně v Kutné Hoře je zároveň započata ražba Jáchymovských grošů – Tolarů. Za kvalitu kovu v mincovně ručil Oldřich Gebhard, ražbu mincí řídil Štěpán Genisch. Autorem podoby Tolarů byl Melchior Pauerlein. Město má 4963 obyvatel, z toho 1435 horníků pracuje v 319 dolech.

 • 1521 - Vyhlášení zákazu vstupu pro prostitutky v době konání trhů. V kronice dochován podvod výběrčího desátku Petra Hartenberka – při nákupu dřeva a dalších potřeb pro doly zpronevěřil 30.000 zlatých. Šlikové na Maria Sorgu pořádají veliké střelecké slavnosti - hosté z Augsburgu, Norimberku, Řezna, Drážďan, Freibergu, Mostu a Chebu. Dotace byla 100 zlatých od Šliků a 50 zlatých od města, zúčastnilo se 247 střelců. Hans Lutz z Augsburgu měl veškeré dění oslavit ve verších - nejstarší příležitostná báseň tohoto druhu v německé literatuře. První zmínka o moru v Jáchymově. Po vlivem selské války v německých zemích vypuklo povstání v Jáchymově pod vedením Tomáše Münzera – vypálena radnice a hrad Freudenstein. Vzpoura byla ukončena jednáním mezi Šliky, městem a vzbouřenými horníky. V 386 dolech pracuje 1737 horníků.
 • 1522 – Na štole Svatá Barbora poprvé na světě použito měchové dmychadlo k větrání dolu – nepříliš účinné. Na dole Sv. Kristýna je nainstalováno četkové čerpadlo poháněné vodním kolem o průměru osm metrů. Čerpalo z hloubky sedmdesát metrů 150 hektolitrů za hodinu.
 • 1523 – 5. února zaznamenáno zemětřesení. Vychází kniha jáchymovského důlního lékaře V. Payera - O chorobách z povolání u horníků. Jedná se o nejstarší doklad pracovního lékařství na světě. Ve 491 dolech pracuje 2209 horníků.
 • 1524 – Počet obyvatel města dosáhl 10 000. Na dole Merten bylo za ¼ roku vytěženo 1,6 tuny stříbra. Perkmistr Sturtz se stává mincmistrem. Je vydáno 840 kutacích povolení a v 548 dolech pracuje 2466 horníků.
 • 1525 – 20. května - vzpoura 3000 horníků a hutníků. Vzbouřenci se domáhají svých práv a kritizují korupci ve vedení města i horních úřadů. Událost je řešena smírčím soudem. Jmenováno osm smírčích soudců.

Za Šliky: Jan Pluh z Rabštejna, Oppel Vitzthum, Jošt Tussel – farář z Falknova (Sokolov), Rudolf z Bienau

Za město a vzbouřence: magistr Urban Osan, Anton Römheld z Annabergu, Hans Hausmann, Ulrich Grösgan z Freibergu.

Nejstarší dochovaná jáchymovská kniha – Hans Ruthart epos Das Joachimsthaler Bergbuchlein. Návštěva Karla, vévody z Münsterberku – královský místodržící. Zisk z dolů od roku 1516 – 430 tun stříbra a 842 419 Tolarů.

Publikována Statuta města Jáchymova. Statuta z roku 1520 byla zničena za povstání horníků. Nová Statuta mají ustanovení o purkmistrovi, rychtáři, 12 radních, špitálu, milodarech, almužnách, pohřbívání, radním mlýnu, městském staviteli, požárním řádu a další. V 596 dolech pracuje 2682 horníků.

 • 1526 – Georg Sturtz (syn mincmistra) otevírá lékárnu – první takovéto zařízení na území dnešní ČR. Jáchymovské údolí je uzavřeno hradbou s baštami a branami - u hotelu Praha a u č. p. 216. V 648 dolech pracuje 2916 horníků.
 • 1527 – Zisk dolů dosáhl čtvrt milionu zlatých. Pod svým jménem Georg Bauer je do pozice městského lékaře jmenován Agricola. U kostela Všech svatých je založen hornický špitál. Z Brém je pro potřeby dolů 1000 tun anglického olova. Město čítá 15 100 obyvatel a v 683 dolech pracuje 3074 horníků.
 • 1528 – Od 18. září Šlikové nesmí mincovat stříbro. Dostávají tak pouze podíly ze svých dolů a desátek z vyražených mincí. Město má 16 000 obyvatel. V letech 1520 – 1528 je v Jáchymově vyraženo 2 250 000 Tolarů a 4 000 000 drobných mincí. V 723 dolech pracuje 3262 horníků.
 • 1529 – kazatel Kryštof Ering zakládá matriku oddaných. Jen za tento rok bylo vytěženo 10 tun stříbra. V 792 dolech a štolách pracuje 3474 horníků.
 • 1530 – Agricola odchází do Saské Kamenice (Chemnitz). Vychází jeho kniha Bermannus – Rozpravy o hornictví. Důl Svornost navštěvuje vévoda Pomořanský. V 791 dolech pracuje 3559 horníků.
 • 1531 – Mathesiem založena matrika narozených – první svého druhu na území Koruny České. Jáchymov za 2000 zlatých kupuje od Šliků jejich městský dům a přestavuje jej na radnici. Zároveň kupuje ves Horní Žďár za 2650 zlatých. Je založen klášter Maria Sorg (dnešní Mariánská). V 868 dolech pracuje 3906 horníků.
 • 1532 – Na příkaz panovníka je 1. dubna založena Královská mincovna. Mathesius se stává rektorem Latinské školy (v roce 1541 i městským farářem). Město navštěvuje vévoda Jiří Saský. V 911 dolech pracuje 4099 horníků.
 • 1533 – ve městě je poprvé hráno divadlo. Je odkryto 134 rudných žil a odžilků. Město dosahuje svého vrcholu. Žije zde 18000 obyvatel, na 80 Ha stojí 1200 obytných domů. V 914 dolech pracuje 4113 horníků, přes 8000 dělníků, 800 důlních dozorců a 400 směnmistrů. Kromě dolů je ve městě i třináct hutí.
 • 1534 – Jáchymov je s počtem 18200 obyvatel druhým nejlidnatějším městem zemí Koruny České po Praze. (Cheb 15000, Plzeň 3300, Drážďany 6500, Karlovy Vary 600 obyvatel.) jsou založena městská jatka. Do Jáchymova je z Jihlavy přeložen Vrchní horní soud – odvolací instance pro všechna horní města. 29. června město navštěvuje císař Ferdinand I.
 • 1535 – Město kupuje od Vavřince Šlika jeho palác mezi dolem Svornost a kostelem sv. Jáchyma a zřizuje v něm školu. Od roku 1526 dosáhl zisk z dolů 1 494 336 Tolarů.
 • 1536 – Je dokončena stavba mincovny. Dne 16. ledna je vydána zpráva o působení Židů na území města.  Město navštěvují Bobanus Hessus – novolatinský básník, Dr. Jiří Spalatinus – propagátor luterství a Dr. Justus Jonáš – profesor z Wittenbergu.
 • 1537 – Město navštívil vévoda Albrecht Meklenburský. Na svátek sv. Kateřiny (25. 11.) byla sloužena první mše v rozestavěném kostele sv. Jáchyma (první kostel na světě stavěný jako luteránský). Kostelu chyběla věž, okenní výplně a štítové zdi. Perkmistrem byl jmenován Mathes Enderle z Burgstadtu. Ten sestavil Lesní řád, přeložil z latiny do němčiny Kutnohorský horní řád a kodifikoval 171 článků zvykového Horního práva.
 • 1538 – První zaznamenaný větší požár. Vyhořela mincovna, radnice a patnáct domů v jejich okolí. Dne 6. května byl vydán Jáchymovský lesní řád. Na území města uděleno 1412kutacích povolení, v 891 dolech pracuje 4009 horníků.
 • 1539 – Byl vydán Požární řád. Ten vyšel tiskem v Lipsku a jde o první tištěnou knihu svého druhu na světě. Na kostele sv. Jáchyma byly nainstalovány hodiny. Byla vyhlášena policejní hodina na prodej alkoholu – nepříliš respektováno. V úterý po sv. Michalovi zasáhla v důsledku prudké bouře na Božím Daru Jáchymov povodeň. V 849 dolech pracuje 3820 horníků.
 • 1540 – Ražena Štola Saských šlechticů (dnešní důl Bratrství). Zaznamenané zemětřesení. V dolech zavedená pístová čerpadla. Dostavěn kostel sv. Jáchyma a sv. Anny celkovým nákladem 14 824 zlatých.
 • 1541 – Jeroným a Vavřinec Šlikové vydávají nový Horní řád o 166 článcích. V 753 dolech pracuje 3383 horníků.
 • 1542 – Na Velkém Tureckém vrchu postaven lazaret pro případ morové nákazy. Město pravděpodobně navštěvuje Martin Luther – nedoloženo. V 663 dolech pracuje 2983 horníků.
 • 1543 – Městem vydán Agricolův spis De metallis et machinis. Byl zařazen do Latinské knihovny, ale v roce 1896 prodán do USA, kde se ztratil.
 • 1544 – Město u Christopha Waltera z Drážďan objednává plastiku Kalvárie pro výklenkovou kapli na městském hřbitově.
 • 1545 – Dne 19. září je vyhlášena královská správa nad jáchymovskými doly. Dne 3. Října panovník milostivě Šlikům uděluje právo desátku z dolů. Jáchymovský důlní revír dosahuje od Klínovce a Neklidu po Abertamy, Hřebečnou a Mariánskou. Od roku 1536 je zisk dolů 830 242 Tolarů. V 533 dolech pracuje 2488 horníků.
 • 1546 – Je založena matrika pokřtěných. Odstranění šlikovských prvků z městského znaku.
 • 1547 – první Stavovské povstání pod vlivem Šmalklandské války. Jáchymov je na straně rebelů. Dne 19. března měšťané vpouští vojsko saského Jana Bedřicha. Jeho vojáci přijali přísahu města pro české stavy a proti Ferdinandu I. Po bitvě u Mühlbergu obsazuje město Bohuslav Felix z Hasištejna. Král městu odebírá veškerá práva a Šlikům Loketský kraj, jáchymovské doly a desátek z nich. 10. října tak Šlikové definitivně opouští Jáchymov. Po odprošení měšťanů a složení přísahy panovníkovi jsou městu vrácena odňatá práva. Jáchymov se stává svobodným horním městem a Jáchymovský horní řád zemským zákonem. Jako pomoc městu panovník nařizuje bezcelní dovoz potravin. Zároveň městu uděluje právo hrdelní a mílové. V 519 dolech pracuje 2335 horníků.
 • 1548 – je vydán nový Jáchymovský horní řád. Ten zaručuje při pracovním úrazu plnou mzdu a nárok na úhradu léčebných nákladů a léků. V 505 dolech pracuje 2771 horníků.
 • 1549 – Dne 26. srpna panovník vyhlašuje zákaz pobytu Židů v horních městech, tedy i v Jáchymově.