Jdi na obsah Jdi na menu
 


STATUT LÁZNÍ JÁCHYMOV

2. 9. 2015

STATUT LÁZEŇSKÉHO MÍSTA

JÁCHYMOVA

 

(Schválen radou Západočeského krajského národního výboru v Plzni 5. 11. 1963 – usn.č. 210/a)

 

 

STATUT LÁZEŇSKÉHO MÍSTA

JÁCHYMOVA

 

                Lázně Jáchymov mají velmi hodnotné a vydatné přírodní léčivé zdroje termální radioaktivní vody. Úspěšně se zde léčí nemoci kloubní, nervové a cévní. Pro své úspěšné léčebné výsledky a neustále se zvyšující úroveň léčebné péče zaujímají významné místo v československém lázeňství a znovu si získávají dobrou pověst i v zahraničí. Pro své výhodné položení v klínu Krušných hor stávají se i významným střediskem zimních sportů a turistiky.

                Aby byla zabezpečena ochrana a rozvoj lázní Jáchymova, vytvořeny nejpříznivější podmínky pro provádění komplexní lázeňské péče a pro usměrnění hospodářského a kulturního života ve městě, vydává se podle zákona č. 43/1955 Sb. O československých lázních a zřídlech pro lázeňské místo Jáchymov tento statut:

 

Hlava I.

 

1.Opatření, nutná k ochraně lázeňského místa a k vytvoření příznivých podmínek pro lázeňskou činnost, musí být prováděna postupně a plánovitě. Do státního plánu budou tato opatření zařazována podle výhledového plánu, který pro uskutečňování statutu vypracuje MěstNV prostřednictvím své plánovací komise a lázeňské komise MěstNV, která bude zřízena v součinnosti se všemi zúčastněnými složkami, zvláště s Inspektorátem pro ochranu přírodních léčivých lázní a přírodních léčivých zdrojů. Návrh výhledového plánu bude schválen radou nadřízeného národního výboru. Konkrétní opatření budou uskutečňována v ročních plánech příslušných hospodářských organizací a orgánů.

2.Řádné plnění úkolů uložených tímto statutem pomáhá zajišťovat místní plánovací komise a lázeňská komise MěstNV.

3.Ochrana přírodních léčivých zdrojů, jejich vydatnosti, fysikálních vlastností a chemického složení je zajištěna ustanovením vyhlášky ministerstva zdravotnictví ze dne 18. VII. 1956 č. 151 Úř. 1. O ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a o jejich využití a dalšími prováděcími předpisy.

 

Hlava II.

Lázeňské místo a lázeňské území:

 

4.Lázeňské místo tvoří katastrální území města Jáchymova a zahrnuje:

a)Vnitřní lázeňské území, tj. území, jehož hranici na jedné straně tvoří levý okraj nové silnice ve směru od Ostrova, přechází u Dvořákovy ulice na trasu dřívější vlečky ČSD, za budovou čp. 745 vrací se k třídě Rudé armády, kterou přetíná, stoupá podlé lázeňského domu Dagmar nad Palackého ulicí, sejde u domu čp. 638 na levý okraj Palackého ulice, po něm pokračuje k vnitřnímu městu k domu čp. 933 (Union), za jeho severozápadní stěnou padá na třídu Dukelských hrdinů, přetíná ji, kolem domu čp. 859 (Blaník) stoupá na promenádní cestu nad Lidickou ulicí nad domem čp. 816, pokračuje po promenádní cestě směrem k lázeňskému parku nad Radium-Palac sanatoriem. Probíhá po serpentině promenádní cesty nad lesní kavárnou, pokračuje po promenádní cestě k bývalému tenisovému hřišti, kde za bývalým domem čp. 867 se obrací směrem východním na silnici Ostrov – Jáchymov, pokračuje po jejím levém okraji až k mostu pod Radium-Palacem, kde navazuje na levý okraj nové silnice.

b)Vnější území, tj. území, které zahrnuje zbývající část lázeňského místa.

5.Prozatímní vymezení rozsahu vnitřního lázeňského území je vyznačeno na snímku katastrální mapy, která je součástí statutu.

6.Přesné vymezení vnitřního lázeňského území bude stanoveno územním plánem.

 

Hlava III.

Opatření související s výstavbou lázeňského místa

 

7.Pro lázeňské místo musí být vypracován do jednoho roku po schválení tohoto statutu směrný územní plán, podle něhož se bude řídit další rozvoj a výstavba města.

Směrnice pro vypracování směrného územního plánu musí být v souladu se schváleným statutem a musí vycházeti:

z funkce lázeňského místa,

z kapacity přírodního léčivého zdroje podle odborného posudku Inspektorátu pro ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů,

z podmínek hygienických podle odborného posudku Ústavu hygieny a krajského hygienika,

z podmínek klimatických podle odborného posudku Hydrometeorologického ústavu.

8.Ve vnitřním lázeňském mohou být zásadně jen taková zařízení, jež slouží bezprostředně lázeňskému provozu. Stavby, provozovny a zařízení, které budou v lázeňském území povoleny jako nezbytně nutné pro potřeby místních obyvatel, nesmí narušovati lázeňské klima, vegetaci, hydrologické podmínky, klid a estetický vzhled a musí sloužit jak potřebám lázeňských hostů a ostatním návštěvníkům lázní, tak místnímu obyvatelstvu.

Likvidace nevhodných a nežádoucích provozoven a zařízení se musí dít po dohodě s příslušnými ministerstvy a nadřízenými orgány.

9.Pro lázeňskou péči musí být v lázeňském místě potřebný počet lůžek a balneotherapeutických zařízení podle kapacity používaných přírodních léčivých zdrojů. Všechny vhodné objekty, které dříve sloužily k ubytování nemocných, musí být postupně vráceny svému původnímu účelu. Pro ostatní návštěvníky lázeňského místa je nutno zajistit potřebný ubytovací prostor v souladu s rozvojem turistického ruchu jen ve vnějším lázeňském území.

10.V lázeňském místě bude zřízeno a vybaveno zařízení léčebné preventivní péče tak, aby odpovídalo potřebám lázeňských hostů i občanů.

11.O sestavení plánu opatření, potřebných k zajištění úkolů podle odst. 7 – 10 platí ustanovení hlavy I.

 

Hlava IV.

Hygienická a protiepidemická opatření v lázeňském místě:

 

12.Opatření podle zákona č.65/61 Sb. o bezpečnosti a zdraví při práci, vlád. usnesení č. 813/62, nařízení ministerstva zdravotnictví čís. 87/53 o hygienické a protiepidemické ochraně vody č. 24/54 Sb., o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu č. 25/54 Sb., o hygienické a protiepidemické ochraně půdy musí být v lázeňském místě prováděna se zřetelem k jeho zvláštním potřebám. Jde zejména o tato opatření:

a)Okresní vodohospodářská správa příp. budoucí provozovatel bude provádět ochranu vodního toku ve vnitřním lázeňském území, provede regulaci tohoto toku a bude soustavně odstraňovat všechny cizí předměty a každým rokem opakovat zevrubné vyčištění řečiště a jeho opravu,

b)Bude prováděna ochrana ovzduší omezením a regulováním provozoven s velkým vývinem kouře a to v míře stanovené posudky příslušných odborných institucí,

c)Zajistit bezprašnost všech ulic a chodníků ve vnitřním lázeňském území a podle možnosti tyto úpravy provádět i na území ostatního města,

d)Kryté nádoby na odpadky musí být ukládány mimo veřejné komunikace a prostranství a odpadky z nich budou odstraňovány a zneškodňovány na skládkách založených se schválením okresního hygienika,

e)Správci a vlastníci nemovitostí jsou povinni nejméně jednou ročně provádět deratisaci,

f)Technická služba MěstNV v potřebném počtu zřídí veřejné záchodky a bude je udržovat v hygienicky nezávadném stavu,

g)Vlastníci, příp. správci nemovitostí jsou povinni odstranit všechna zbořeniště, skládky smetí a jiných materiálů a uvolněné plochy asanovat, případně ozelenit,

h)V lázeňském městě provádět ochranu parků, půdy i objektů před jakýmkoliv znečištěním, zejména provádět přeměřování radioaktivity prostředí,

i)neprodleně odstraňovat všechny hygienické závady zjištěné orgány hygienické a protiepidemické služby. Odstranění závady provede orgán, kterému příslušné zařízení náleží,

j)pro lázeňské léčebny, které používají radioaktivních preparátů, vypracovat provozní řád se zaměřením na ochranu zaměstnanců, pacientů a bezprostředního okolí před škodlivou kontaminací.

13.Ve vnitřním lázeňském území nesmějí být chována a držena domácí hospodářská zvířata, zejména skot, vepři, drůbež, psi a kočky, kromě psů užívaných pro účely slepců nebo pro služební účely ozbrojených složek.

14.Okresní vodohospodářská správa, příp. Krajská vodohospodářské rozvojové středisko, vybuduje v lázeňském městě Jáchymově kanalizaci včetně čistírny odpadních vod a ústřední vodovod tak, aby všechny domy ve městě byly řádně zásobeny zdravotně nezávadnou pitnou a užitkovou vodou a odkanalizovány. Toto opatření se provede přednostně ve vnitřním lázeňském území. Při čištění odpadních a splaškových vod je nezbytné zajistit také odstranění zdrojů radioaktivního záření z vody tak, aby do povrchových toků odcházela jen voda s přípustnou koncentrací těchto látek. Přitom musí být zajištěna potřebná ochrana personálu čistících zařízení.

15.Ke zlepšení klimatických a hydrologických podmínek lázeňského místa a k vytvoření příznivého lázeňského prostředí se lesy v lázeňském místě zařazují do skupiny lesů účelových v rozsahu, který bude stanoven lesním hospodářským plánem.

Lesní plán vypracuje do půl roku od vydání statutu Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Plzeň. K projednání tohoto plánu musí být přizván krajský hygienik, Inspektorát pro ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a MěstNV Jáchymov. Bez jejich souhlasu nelze tento plán schválit. Až do schválení lesního hospodářského plánu se budou v lesích provádět jen nejnutnější zásahy.

Podle posudku Inspektorátu lázní a zřídel a posudků hygienické služby bude zejména provedena:

a)Asanace, rekultivace a ozelenění zničených území a hald J. D. podle zákona č. 41/57 Sb. o využití nerostného bohatství (horní zákon) na základě rekultivačních plánů podniků řízených ÚSVaTRS v Příbrami. Kontrolu plnění těchto plánů provádí MěstNV Jáchymov,

b)Zalesnění ploch nevyužitých v zemědělství,

c)Výsadba parků a trávníků v lázeňském místě zvláště na uvolněných prostorách ve střední a horní části města,

d)Výsadba stromů kolem nové silnice, jako ochrana proti znečišťování ovzduší lázeňského místa.

16.K provádění průzkumu a pro soustavné sledování klimatických podmínek a hydrologických poměrů lázeňského místa zřídí Státní lázně podle pokynů Hydrometeorologického ústavu meteorologické stanice II. řádu a budou je provozovat podle dohody s tímto ústavem

17.Návrh plánu opatření k odstranění závad vypracuje pro příští plánovací období městský národní výbor v součinnosti s orgány hygienické a protiepidemické služby. Plán schvaluje rada okresního národního výboru po projednání s okresním hygienikem. Orgány hygienické a protiepidemické služby dozírají na dodržování všech hygienických opatření a sledují jejich účinnosti častými pravidelnými kontrolami.

 

Hlava V.

Udržování lázeňského místa

 

18.Zvláštní péče musí být věnována zřizování, úpravám, čištění a osvětlování všech prostranství a zařízení lázeňského místa (ulic, cest, kolonád, parků, hřišť, zahrad, lesů, vodních toků, míst pro odpočinek, laviček, záchodků, informačních ukazatelů apod.).

Ke splnění tohoto úkolu bude zejména:

a)Prováděno denní pravidelné zametání ulic, náměstí ve městě a parkových cestiček ve vnitřním lázeňském území. Podle potřeby budou myty ulice, chodníky a náměstí,

b)Podle potřeby se budou kropit všechny komunikace, sjízdné pro kropicí vůz, hlavně ve vnitřním lázeňském území,

c)Zajištěno v zimním období odstraňování sněhu z ulic a chodníků ve vnitřním lázeňském území a udržována schůdnost cest v celém městě pískovým posypem,

d)Zajištěn potřebný počet informačních ukazatelů a jejich řádné udržování, nápisy na informačních ukazatelích musí být kromě češtiny též v hlavních světových řečech,

e)Vyřešen způsob veřejného osvětlení v lázeňském místě a zajištěno řádné osvětlení především ve vnitřním lázeňském území,

f)Pečováno o to, aby estetický vzhled lázeňského místa byl soustavně zvyšován úpravností objektů a prostranství i neveřejných.

Úkoly uvedené v bodu a – e zajišťuje technická služba MěstNV, odst. f zajišťují také majitelé a správci objektů a prostranství.

19.Městský národní výbor dbá o to, aby plánovací a lázeňská komise v otázkách udržování lázeňského místa úzce spolupracovaly s výtvarnými umělci, zejména s architekty.

20.Za účelem zajištění řádné údržby veřejných prostranství a čistoty města v lázeňském místě rozšíří si MěstNV technickou službu o skupinu údržbářů všech profesí včetně zedníků. Údržba lázeňských zařízení a objektů musí být zajišťována Československými státními lázněmi.

 

Hlava VI.

Doprava

 

21.Hlavní a průběžné komunikace musí být vedeny, pokud je to možné, mimo vnitřní lázeňské území, musí být bezprašné a podle možnosti odděleny vysokým zeleným pásem, aby nebyl narušen klid lázeňského místa.

22.Zimní posyp komunikací ve městě musí být prováděn pískem nebo šotolinou tak, aby se zaručila minimální prašnost a po skončení zimního období, nejpozději však do 30. dubna běžného roku, musí být komunikace uklizeny od posypového materiálu a umyty.

 

Hlava VII.

Opatření k zajištění klidu v lázeňském místě

 

23.K tomu, aby lázeňský klid nebyl narušován hlukem:

a)Zakazuje se průjezd dopravních prostředků vnitřním lázeňským územím, mimo křižovatku u hotelu Praha, kde není možné zatím vést dopravu jiným směrem,

b)Zakazuje se používat zvukových signálů ve vnitřním lázeňském území a v jeho okolí tehdy, pokud by narušovaly klid vnitřního lázeňského území a lázeňský režim,

c)V době klidu určeného pro odpočinek nemocných, tj. v době od 13.00 do 15.00 hod. nedovoluje se ve vnitřním lázeňském území rozvoz potravin a materiálu,

d)Pro odvoz popela a odpadků z vnitřního lázeňského území je vyhrazena v letním období doba od 6.00. do 7.00 hod., v zimním období od 8.00 do 9.00 hod.,

e)Zakazuje se používat reklamního pouličního rozhlasového zařízení, pokud narušuje klid vnitřního lázeňského území a lázeňský režim,

f)Zakazuje se používání městského rozhlasu ve vnitřním lázeňském území,

g)Přísně se trestají všechna porušení předpisů, chránících klid a pořádek, zejména předpisy o potírání alkoholismu a rušení nočního klidu.

24.Další potřebná opatření k zajištění klidu v lázeňském místě činí rada městského národního výboru.

 

Hlava VIII.

Zásobování lázeňského místa

 

25.Pro účely zásobovací zařazuje se Jáchymov na úroveň lázeňských měst Západočeského kraje. Zásobování potravinami i ostatním spotřebním zbožím, tepelnou a elektrickou energií, případně plynem, bude prováděno přednostně a plynule a v dostatečném množství. Zásobování potravinami musí být zejména zaměřeno na potřeby nemocných a musí být soustavně kontrolováno orgány hygienické a protiepidemické služby a městským národním výborem (občanskou kontrolou). Lázeňským jídelnám musí být po celý rok při zásobování dávána přednost v zásobování čerstvými potravinami, tj. zeleninou, ovocem, mlékem, mléčnými výrobky, masem apod.

26.Prodejny a ostatní provozovny ve městě musí být vkusně upraveny, vybaveny moderními prostředky techniky, zásobeny rozličnými druhy předepsaného sortimentu zboží, zvláště zboží dobré kvality, musí poskytovat obsluhu vysoké úrovně a zajištovat provoz podle nejnáročnějších hygienických předpisů.

27.Komunální služby zajistí vzorně hygienicky vybavené a provozované holírny a kadeřnictví a ostatní potřebné služby.

28.Prodejní, provozní a uzavírací doba podniků v lázeňském městě musí být upravena tak, aby vyhovovala pacientům v lázních.

29.Ve vnitřním lázeňském území se zakazují takové společenské podniky, které by mohly narušovat léčebně ochranný režim nemocných.

 

Hlava IX.

Kulturní a výchovná činnost

 

30.V lázeňském městě je nutno vybudovat kulturní zařízení vysoké úrovně v rozsahu odpovídajícím potřebám lázeňského místa. Kulturní a výchovná činnost v lázeňském místě musí napomáhat vytvoření prostředí, které co nejpříznivěji ovlivní léčbu nemocných a poskytne možnost, aby se účelně vyplňoval jejich volný čas.

31.Kulturně společenský život a výchovnou činnost v místě organizují kulturní společenská zařízení národního výboru, státní lázně a další organizace. Kulturní a společenské středisko organizuje divadelní představení, koncerty, estrády, vystoupení souborů LUT, výstavy a další výchovné akce, jakož i ostatní kulturní služby ve spolupráci se státními lázněmi a ostatními organizacemi pro lázeňské hosty i občany města. Řízení kulturní činnosti ve městě se řeší podle směrnic ministerstva školství a kultury o sestavování jednotných plánů kulturní a osvětové činnosti a na základě spolupráce Kulturního a společenského střediska s lázněmi a ostatními organizacemi. Rozvoj a výstavba školských, kulturních, tělovýchovných, rekreačních, turistických, zdravotních a sociálních zařízení se děje na základě sdružování prostředků organizací podílejících se na jejich využití.

 

Hlava X.

Informační služba

32.V lázeňském místě musí být zajištěna řádná informační služba o možnostech ubytování, léčebných, stravovacích a dopravních možnostech, o pamětihodnostech města a jeho okolí, o událostech kulturních, sportovních a společenských; dále je třeba zřídit službu předplatného a předprodeje vstupenek na kulturní podniky a organizovat též zájezdy, kterých by se v rámci léčebného režimu mohli zúčastnit i někteří pacienti.

33.Informační službu bude zajišťovat kancelář CIS, kterou je potřeba zřídit Komunálními službami města Jáchymova. Provoz informační služby musí být zajištěn denně dopoledne i odpoledne.

 

Hlava XI.

Sportovní a tělovýchovná činnost

 

34.Sportovní a tělovýchovná činnost, vhodná pro lázeňské prostředí, musí být prováděna tak, aby nerušila klid a normální provoz lázeňského místa, musí být usměrněna způsobem, který by umožnil účast nemocných a návštěvníků lázní jako diváků. Sportovní tělovýchovná zařízení, která mají být k dispozici nemocným v rámci tělovýchovného léčebného režimu, zřídí Státní lázně. Sportovní události, které by rušily klid a pořádek, nesmějí být v lázeňském místě pořádány. Výstavbu potřebných zařízení k zajištění sportovní a tělovýchovné činnosti v lázeňském místě a jeho okolí, provede okresní příp. krajský výbor Svazu pro tělesnou výchovu.

 

Hlava XII.

Ustanovení závěrečná

 

35.Plnění úkolů podle jednotlivých bodů vyplívajících z lázeňského statutu zajistí orgány ve statutu uvedené.

O dodržování opatření k ochraně lázeňského místa dbají výkonné orgány národních výborů a orgány MV – VB, které zejména musí dbát, aby nebyly poškozovány parky, ničena veřejně prospěšná zařízení a byla dodržována čistota v lázeňském místě.

Lázeňské město Jáchymov se stává vstupní branou do oblasti Krušných hor, kde zejména v okolí Božího Daru a Klínovce se vytváří významné středisko zimních sportů a turistiky. Z toho důvodu budou ve městě vybudována potřebná zařízení pro ubytování, stravování a služby sportovcům a turistům. Tato zařízení budou budována plánovitě na místech stanovených směrným územním plánem, zejména v částech města, sloužících jako východisko turistických a lyžařských cest, lanovek a vleků.

 

 

 

Schválila rada Západočeského krajského národního výboru v Plzni dne 5. listopadu 1963 usnesením č. 210/a.